Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

10 diferențe între POCU și succesorii lui

Postat 31/01/2023
10 diferențe între POCU și succesorii lui
Mai sunt mai puțin de 12 luni până la închiderea Programului Operațional Capital Uman – POCU.

Dar ce urmează?

Dacă POCU este succesorul POSDRU (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), cine va fi succesorul POCU?

POCU va avea doi succesori: PoEO (Programul Educație și Ocupare) și PoIDS (Programul Incluziune și Demnitate Socială)

Pentru că ne-am obișnuit deja cu POCU, prin intermediul acestui articol vă propunem familiarizarea cu PoEO și PoIDS, pe baza unei analize comparative.Iată cele 10 schimbări majore pe care le aduce noua perioadă programatică:
 1. Organigrama echipei de management se mărește cu două poziții obligatorii
Înainte (POCU) Acum (PoEO și PoIDS)
Cheltuielile cu salariile aferente experților suport pentru activitatea managerului de proiect se puteau deconta DOAR din cheltuieli indirecte și NU erau cheltuieli obligatorii. Cheltuielile cu experții suport pentru activitatea managerului de proiect se vor deconta din categoria de cheltuieli directe, iar responsabilul financiar și responsabilul de achiziții publice devin poziții obligatorii atât pentru beneficiar cât și pentru parteneri. Poziția pentru asistent proiect rămâne opțională.
 
 1. Plafonul maxim de decontare/experiența profesională specifică CREȘTE cu 10 lei/oră tarif net
Înainte (POCU) Acum (PoEO și PoIDS)
<5 ani = 60 RON
5-10 ani = 70 RON
>10 ani = 80 RON
<5 ani = 70 RON
5-10 ani = 80 RON
>10 ani = 90 RON
 
În ceea ce privește plafonul maxim de decontare/ experiență profesională specifică pentru personal suport (ex. consilier juridic, specialist IT, etc.), acesta va crește cu 5 RON, doar pentru experiență >10 ani.
Pentru cheltuielile indirecte cu personal administrativ și auxiliar, tariful crește cu 9 RON.
 1. Crește procentul pentru cheltuieli tip FEDR și plafoanele maxime 
Înainte (POCU) Acum (PoEO și PoIDS)
„Cheltuielile de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de 10% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului.” „[...] cheltuielile de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de 15% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului.”
 • laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;
 • computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
 • videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
 • imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA;
 • multifuncțională - 12.000 lei inclusiv TVA;
 • tabletă - 900 lei inclusiv TVA.
 • laptop/notebook – 5.500 lei fără TVA;
 • computer desktop – 6.500 fără TVA;
 • videoproiector – 3.600 fără TVA;
 • imprimantă - 6.000 lei fără TVA;
 • multifuncțională - 14.000 lei fără TVA;
 • tabletă – 2.500 lei fără TVA.
 
 1. Eligibilitate simplificată pentru depunerea proiectelor și digitalizată în totalitate
În primul rând, noul program prevede depunerea unei singure declarații (Declarație unică – Anexa 3) atât pentru solicitant cât și pentru parteneri, cu excepția acelor documente prevăzute în Ghidurile Solicitantului.
„Declarația unică va fi generata de aplicația MySMIS2021/SMIS2021, va fi completată de  solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică de către reprezentantul legal al solicitantului.”
Documentele care atestă îndeplinire criteriilor de eligibilitate vor fi solicitate în etapa de contractare.  
„Declarația unică a solicitantului este declarația pe propria răspundere civilă și penală prin care solicitantul de fonduri externe nerambursabile declară că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de ghidul solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul este declarat aprobat și propus pentru finanțare, să facă dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, astfel cum acestea sunt prevăzute prin ghidul solicitantului.”
În al doilea rând, noul program susține că evaluarea conformității administrative va fi complet digitalizată, față de evaluarea dublă practicată până acum.
„Evaluarea conformității administrative este complet digitalizată, realizată automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice, a cererii de finanțare, a bugetului și documentelor suport/justificative și a anexelor la cererea de finanțare încărcate de către solicitant în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.
După verificarea digitalizată a conformității administrative, sistemul/aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+ va informa solicitantul/liderul de parteneriat cu privire la trecerea la etapa de evaluare tehnică și financiară prin emiterea automată a unui certificat de conformitate administrativă, prin intermediul aplicației informatice  MySMIS2021/SMIS2021+.”
 
 1. Secțiuni noi, obligatorii, în Cererea de Finanțare
 
Noua Cerere de Finanțare ar putea să includă două secțiuni noi
 - Jaloane, ținte intermediare /obiective de etapă
- Planul de implementare și monitorizare
Modelul propus este următorul:  
 
Nr. crt. Denumire Tip (Jalon/țintă intermediară/obiectiv de etapă Descriere Criteriu de validare Termen de realizare Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor  Observații
               


Însă ceea ce rămâne încă o necunoscută este modelul/macheta de buget. Așteptăm cu interes detalii în acest sens 😊
 
 1. Evaluare tehnico-financiară parțial digitalizată
 
În noua perioadă programatică, în cadrul PoEO și PoIDS se propune o evaluare tehnico-financiară parțial digitalizată. Autoritatea de Management asumă asigurarea unei părți din criteriile sau sub-criteriile de evaluare complet digitalizate, cu punctaje alocate prin sistemul informatic MySmis2021/SMIS 2021+.
Această decizie, împreună cu cea pentru digitalizarea evaluării administrative și de eligibilitate ar putea reduce timpul de așteptare de la momentul depunerii cererii de finanțare și până la contractare.
 
 1. Grad minim de excelență
 
Dacă până acum am fost obișnuiți cu punctajul minim de calitate, începând cu lansarea noilor programe vom fi nevoiți să ne obișnuim ȘI cu gradul minim de excelență stabilit la 90 de puncte.
Acest grad de excelență poate fi și mai mare de 90 de puncte, însă niciodată mai mic și va fi stabilit de autoritatea de management pentru fiecare apel de proiecte.

 
 1. Contractare înainte de închiderea apelului
 
Pe baza gradului de excelență îndeplinit, Autoritatea de management poate lua decizia automată de selectare a proiectului respectiv în vederea aprobării și contractării CHIAR ȘI ÎNAINTE DE ÎNCHIDEREA APELULUI. Această decizie va fi anunțată printr-un anunț publicat pe website-ul MIPE.
„Gradul de excelență nu împiedică contractarea Proiectele selectate la finanțare dar care au punctaj sub pragul de calitate de excelență, pot intra in procesul de contractare după închiderea apelului și finalizarea procesului de evaluare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în funcție de alocarea financiară disponibilă pentru contractare.”
 
 1. Call Center
 
Pe lângă obișnuitul helpdesk, numit „aplicația electronică pe baza de înrolare / autentificare, unde solicitanții/beneficiarii, orice persoana interesata poate adresa întrebări” va fi înființat și un Call Center – Centru de Informare pentru Investiții Europene cu scopul de a „facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, precum orice informații / clarificări referitoare la implementarea PEO”. Acest Call Center va fi înființat la nivelul MIPE.
 
 1. Decontare simplificată a cheltuielilor
 
Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Generale publicat spre consultare pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul celor două programe, vor putea fi decontate cheltuielile prin utilizarea uneia sau mai multor opțiuni simplificate, menționate în art.52-56 din Regulamentul UE 2021/1060.
Tipurile de opțiuni simplificate utilizate vor putea fi:
 1. Costuri unitare pe baza baremelor standard pentru costurile unitare prevăzute la art.53, alin.1, lit. B din Regulamentul UE 2021/1060.
 2. Finanțare la rate forfetare (15% cheltuieli indirecte și 40% costuri directe cu personalul)
 3. Finanțare nelegată de costuri

Pentru mai multe detalii cu privire la GS-CG pentru cele două programe, vă rugăm să consultați website-ul MIPE: https://mfe.gov.ro/

Disclaimer: Acest articol a fost redactat la momentul publicării în consultare a celor două Ghiduri – Condiții Generale.
 


P.S. Alocarea pentru cele două programe depășește alocarea financiară pentru POCU:
 
Înainte (POCU) Acum (PoEO și PoIDS)
4,59 miliarde euro. 3,36 miliarde euro - PoIDS
3,48 miliarde euro - PoEO

Articol realizat de către Anton Andreea, Responsabil implementare, Asociația Inceptus România
Poze/postere www.canva.com
 


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙