Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Finanțarea PIDS -SES Rural (Ghid pentru sprijinirea înființării de întreprinderi sociale în mediul rural)

Postat 21/08/2023
 Finanțarea PIDS -SES Rural (Ghid pentru sprijinirea înființării de întreprinderi sociale în mediul rural)

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în data de 27.07.2023 Ghidul solicitantului condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, apel competitiv, Prioritate: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială “.

 

Obiectiv specific ESO4.1. al finanțării urmărește:

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+).

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului


În cadrul acestui apel se va acorda finanțare FSE+ pentru întreprinderile sociale înființate în mediul rural. 

Persoanele vulnerabile din zonele rurale, inclusiv din zonele izolate, pot avea oportunități pentru o calitate diferită a vieții și un drept real la demnitate socială. Obiectivul acestei acțiuni este înființarea de structuri sustenabile de economie socială în mediul rural, pentru a asigura integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. 

În acest sens, persoanele angajate în noile întreprinderi sociale vor fi selectate doar dintre locuitorii din mediul rural.

Când se pot depune proiectele?
 

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu depunere continuă a cererilor de finanțare și cu termen de închidere a apelului.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 18.08.2023, ora 16.00.

Data închiderii apelului de proiecte este 13.11.2023, ora 16.00.

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021 / SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia integral, inclusiv prin încărcarea documentelor.

 

Care sunt aplicanții eligibili?
 

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai  schemei de antreprenoriat Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural ”,respectiv:

a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;

b) furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori acreditați publici și privați de servicii specializate pentru stimularea ocup ă r ii forței de muncă, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG uri;

c) autoritati publice centrale sau locale, exclusiv in calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entitati eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

*Toate categoriile de entităţi eligibile menţionate mai sus, cu excepţia autoritatilor publice centrale sau locale, pot participa în cadrul proiectului atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare din entităţile eligibile (autoritatile publice centrale sau locale pot avea doar calitatea de parteneri).


Care este valoarea finanțării ?
 

Bugetul alocat este de  109.467.647,00 euro din care: (contribuția UE + contribuția națională), iar distribuția la nivelul celor două categorii de regiuni este următoarea: 

  • 104.917.647 ,00 euro aferenți regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru Sud Muntenia Sud Vest, Oltenia Sud Est Nord Est Nord Vest și Vest) cu o alocare din partea Fondului Social European Plus de 89.180.000 ,00 euro (85%) și o alocare din partea bugetului de stat de 15.737.647 ,00 euro (15%)
  • 4.550.000 ,00 euro aferenți regiunii mai dezvoltate București Ilfov cu o alocare din partea Fondului Social European Plus de 1.820.000 ,00 euro (40%) și o alocare din partea bugetului de stat de 2.730.000 ,00 euro (60%)
 

Cine poate face parte din grupul țintă?

  • Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul rural
  • Persoane vulnerabile din mediul rural

*Valoarea minimă a grupului țintă pentru un proiect este minim 100 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul rural.

* “ Persoane vulnerabile din mediul rural ”, sunt incluse persoanele dezavantajate/ defavorizate pe piața muncii, șomeri, persoane inactive.
 

Care sunt regiunile de dezvoltare vizate?

Condițiile de finanțare aferente urmtoarelor apeluri:

  • apelul care vizează regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Vest, Vest și Centru; 
  • apelul care vizează regiunea dezvoltată București Ilfov.

Un proiect depus în cadrul acestor apeluri poate fi implementat:

  • Doar într-una sau mai multe din regiunile mai puțin dezvoltate din cele menționate mai sus
  • Doar la nivelul regiunii dezvoltate București Ilfov.

 

Care sunt activitățile eligibile?

 Etapa I: Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale:

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)

I.3. Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevanta si obligatorie)

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă)

I.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate relevantă)

I.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de mi nimis în cadrul proiectului (activitate relevantă)
 

Etapa a II a Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale:

II.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate relevantă)

II.2 Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala finanțate (activitate relevantă)

Todica Gheorghiță-Vasile
Asociația Inceptus RomâniaIncercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙